Dòng sự kiện:
13/09/2017 05:46:51
Tên tôi đọc là bi-oh-ti, không phải “bốt” hay “bốp” hay là “bóp” như quý vị vẫn gọi, một cách vô tình hoặc hữu ý.
1 2 3 4