Cho vay đầu tư tài sản dài hạn - SeABank

Đối tượng

  Các DN có dự án đầu tư phù hợp với đối tượng cho vay của SeABank

Đặc điểm

  • Thời hạn cho vay và thời gian ân hạn linh hoạt
  • Loại tiền cho vay đa đạng
  • Được miễn phí tư vấn đầu tư dự án
  • Có thể lên đến 85% chi phí đầu tư dự án
  • Thời hạn vay: từ 60 tháng đến 180 tháng

Điều kiện cho vay

  Vay dài hạn đầu tư dự án

Thủ tục cho vay

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ