Gói Tài khoản lưỡng tính - Thấu chi có tài sản bảo đảm

Đối tượng

  Là cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự.

Đặc điểm

  • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng

  • Loại tiền vay: VND

  • Mức cho vay tối đa:

   • Trường hợp TSBĐ là 100% Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi: tối đa 100% Giá trị định giá TSBĐ;

   • Trường hợp TSBĐ khác: Tối đa bằng 12 lần tính trên Thu nhập thường xuyên của Khách hàng nhưng không thấp hơn 10 triệu đồng và không vượt quá 400 triệu đồng

  • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ

  • Tài sản bảo đảm:

   • Giấy tờ có giá, sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi

   • Bất động sản, phương tiện vận tải.

Điều kiện cho vay

  • Có Hộ khẩu thường trú hoặc Tạm trú dài hạn (KT3) tại địa bàn hành chính tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cùng địa bàn với ĐVKD cho vay và địa bàn hành chính cấp huyện giáp ranh.
  • Không phát sinh nợ từ nhóm 2 trở lên tại Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng khác trong vòng 06 tháng

Thủ tục cho vay

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ