Gói Tài khoản lưỡng tính – thấu chi không tài sản bảo đảm

Đối tượng

  Khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, nhân viên (CBNV) của các Tổ chức, Doanh nghiệp; lực lượng vũ trang; cán bộ, nhân viên Ngân hàng và thân nhân của cán bộ, nhân viên Ngân hàng.

Đặc điểm

  • Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng
  • Loại tiền vay: VND
  • Mức cho vay tối đa
   • 5 tháng lương và không vượt quá 200 triệu đối với Khách hàng trả lương qua tài khoản Ngân hàng
   • 3 tháng lương và không vượt quá 100 triệu đồng đối với các trường hợp còn lại
  • Lãi suất vay: Theo quy định của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từng thời kỳ
  • Tài sản bảo đảm: Không yêu cầu

Điều kiện cho vay

  • Có Hộ khẩu thường trú hoặc Tạm trú dài hạn (KT3) tại địa bàn hành chính tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cùng địa bàn với ĐVKD cho vay và địa bàn hành chính cấp huyện giáp ranh.
  • Không phát sinh nợ từ nhóm 2 trở lên tại Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng khác trong vòng 06 tháng 
  • Thỏa mãn các yêu cầu khác của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Thủ tục cho vay

Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ