Thấu chi có tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng Cá nhân

Đối tượng

  Khách hàng cá nhân có nhu cầu thấu chi trên tài khoản thanh toán của Khách hàng.

Đặc điểm

  • Phương thức rút tiền, chuyển khoản: Quầy, thẻ, Internet Banking, SMS Banking …
  • Hạn mức thấu chi: Tối đa 400 triệu đồng.
  • Thời hạn thấu chi: Tối đa 12 tháng.

Điều kiện cho vay

   

   

  • Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho LienVietPostBank.

  • Khách hàng không có nợ nhóm 2 trở lên tại LienVietPostBank và các TCTD khác tại thời điểm xin cấp HMTC.

  • Có tài sản bảo đảm theo quy định của LienVietPostBank.

Thủ tục cho vay

  • Giấy đề nghị cấp HMTC (theo mẫu của LienVietPostBank).
  • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
  • Sổ Hộ khẩu/Sổ tạm trú.
  • Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
  • Hồ sơ khác theo quy định của LienVietPostBank.
Đang nóng trên An Ninh Tiền Tệ