Nhà máy Bio Ethanlo Dung Quất, Quảng Ngãi hoạt động trở lại