Dòng sự kiện:
VNDInvest bị phạt 355 triệu đồng vì 'dính' nhiều sai phạm
12/10/2017 19:44:41
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 927/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (VNDInvest - mã chứng khoán FID) bị phạt 355.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng). Cụ thể:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP docông bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 2/2016; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 3/2016; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1209.5/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 12/9/2016 về việc mua 90% cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản An Hưng; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Công văn số 1311/2015/TB-VNDI ngày 13/11/2015 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 0907-2/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 09/7/2016);

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CPCP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị; về triệu tập, tổ chức họp Hội đồng quản trị (Các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty không có thông báo mời họp Hội đồng quản trị; các Biên bản họp Hội đồng quản trị không có tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; Công ty có Nghị quyết số 0709-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 07/9/2016về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhưng không công bố thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị để cổ đông có thể tìm hiểu về ứng viên này trước khi bỏ phiếu theo quy định);

Phạt tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (Trong năm 2016, Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ 109,99 tỷ đồng lên 219,8 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 03/01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016.

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được công bố tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn của Công ty như sau: đầu tư 45 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nam (VIT); đầu tư 55 tỷ đồng vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á; bổ sung 9,99 tỷ đồng vào vốn lưu động.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên vào ngày 25/5/2016 (bằng việc chuyển 27 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản của Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam; 28 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Hòa Bình THT; 45 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản số 5361878001 của VIT) và ngày 20/7/2016 (thông qua Nghị quyết số 2007-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI thu hồi 45 tỷ đồng đã chuyển để góp vốn vào VIT) nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và không báo cáo UBCKNN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2017.

Mai An (t/h)

 

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến