Theo đó, HoSE sẽ đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu ROS đang trong diện hạn chế giao dịch theo Quyết định 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, ROS còn bị HoSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7/2022. Trước đó, ROS đã có công văn gửi HoSE xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý II/2022 vì có lý do bất khả kháng.

Bảo Khánh (T/h)