Đoạn trường đất công
19/06/2019 20:21:04
Lấn chiếm đất công chỉ cần xã, phường "lờ" đi là xong. Lấy được "đất vàng" để đầu tư chỉ cần tỉnh, thành "trợ giúp" cũng là xong.