Dòng sự kiện:
13/11/2018 08:00:25
Theo Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, lĩnh vực chứng khoán cắt giảm 26 điều kiện.
1 2 3