Dòng sự kiện:
25/03/2019 07:01:56
7 gói thầu với giá trị hơn 270 tỷ đồng được giao cho các nhà thầu không có tên trong danh sách đã đề nghị trước đó với Thủ tướng.
1 2 3