Dòng sự kiện:
Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19
07/06/2020 12:09:02
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.