Dòng sự kiện:
Thường trực Chính phủ họp về cải cách chính sách tiền lương
29/05/2020 08:30:00
Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc đi đôi với cải cách tiền lương thì phải đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động.