Dòng sự kiện:
Viet Capital Bank có quá sức mục tiêu Basel II?
23/09/2019 15:00:02
Ngày 23/8, NHTMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) công bố đã rà soát và triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II, và tự hoàn thành một số hạng mục của lộ trình.
23/09/2019 15:00:02
Ngày 23/8, NHTMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) công bố đã rà soát và triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II, và tự hoàn thành một số hạng mục của lộ trình.