Dòng sự kiện:
Trọng tâm mùa đại hội cổ đông ngân hàng 2019 là gì?
21/02/2019 18:01:01
Các ngân hàng đang lần lượt thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. Nhiều ngân hàng trong năm nay sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.
21/02/2019 18:01:01
Các ngân hàng đang lần lượt thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. Nhiều ngân hàng trong năm nay sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.