Dòng sự kiện:
Trong những năm qua, kinh tế Miền Trung đã có những bước phát triển khá đồng đều trong cả 14 tỉnh của vùng, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân toàn vùng đạt khoảng 7,62%/năm , cao hơn so với bình quân chung cả nước.
Sau 3 năm rút hết vốn vẫn nhận được tiền lãi bình thường, giới thiệu thêm người vào mạng lưới còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa.