Dòng sự kiện:
04/06/2020 11:07:52
Việc chặt hàng loạt cây sẽ vi phạm Nghị định 64. Việc chặt cây vì nguyên nhân trực quan thế không phải là giải pháp tận gốc.
1 2 3