Dòng sự kiện:
Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết về phòng, chống tham nhũng
13/04/2018 13:50:05
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông mới kí ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (trái ảnh) và Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường tại hội nghị liên quan đến PCTN. Ảnh: O.H

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai đến cơ sở. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Kết quả thực hiện theo các kỳ thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN phải tổng hợp và công khai, gửi về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Thanh tra Bộ GTVT là cơ quan được giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch nàỵ, tham mưu Bộ GTVT báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về PCTN.

Theo nội dung kế hoạch về PCTN của Bộ GTVT đã đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về công tác PCTN; Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4...

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng cũng như nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng...

Theo báo Thanh Tra

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến