Công ty cổ phần Vinaceglass không công bố thông tin đối với các tài liệu như báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Lê Thái Hưng, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã Ck: KDM) do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Ngoài ra, ông Thái Hưng còn bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Theo đó, ngày 1/6/2020, ông Lê Thái Hưng mua 10.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã Ck: KDM), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 324.000 cổ phiếu KDM (4,99%) lên 334.000 cổ phiếu KDM (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của KDM; tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 18/1/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu (5,12%) xuống 317.500 cổ phiếu (4,47%), không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

Tác giả: Tấn Minh