Dòng sự kiện:
Đà Nẵng cắt giảm 95 cơ quan, đơn vị, 528 vị trí lãnh đạo và 4.000 biên chế
17/08/2022 15:54:24
5 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cấp thành phố và cấp quận, huyện, Đà Nẵng đã giảm 528 vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

Sáng 17/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Thông tin tại Hội nghị cho biết, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, thành phố đã giảm được 95 cơ quan, tổ chức và đơn vị. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp thành phố và cấp quận, huyện, đã giảm 528 vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, thành phố thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở 6 quận và 45 phường, giảm được 138 vị trí lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm và chuyên trách cấp quận và cấp phường; giảm 1.454 đại biểu HĐND cấp quận và cấp phường. Số lượng lãnh đạo quản lý của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và các phòng thuộc các sở, ban, ngành và phòng thuộc Chi cục, giảm 270 vị trí lãnh đạo, quản lý so với năm 2017. Tổng số lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố giảm 60 người. Toàn thành phố đã sắp xếp còn 2.784 tổ dân phố, giảm hơn một nửa so với năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ thành phố đến phường, xã đã tinh giản và cắt giảm được gần 4.000 biên chế và người hưởng lương ngân sách.

Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá, việc thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả nhưng còn nặng tính cơ học, chưa tính đến hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện xã hội hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công còn chậm, cơ chế hợp tác công - tư còn khó khăn trong triển khai thực hiện do chưa có cơ sở pháp lý. Hội nghị cán bộ chủ chốt từ thành phố Đà Nẵng cũng quán triệt Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với Đề án của Thành ủy về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Hội nghị cũng được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng giảm chỉ tiêu biên chế đã giảm chi ngân sách 280 tỷ đồng, tiết kiệm chi thường xuyên mỗi năm từ 14-20% cho các cơ quan, đơn vị, các khối Đảng, đoàn thể. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế còn mang tính cơ học chưa tính đến hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị các tổ chức Đảng quán triệt nghiêm túc các văn bản, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ; Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện, xác định rõ các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu việc đánh giá lại các mô hình thí điểm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18; Tiếp tục rà soát, tham mưu việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và hoạt động, đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành phố xác định thực hiện quyết liệt lộ trình tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhất là trên lĩnh vực giáo dục, y tế gắn với tăng cường chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho các đơn vị ngoài Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có năng lực đảm nhiệm. Đà Nẵng tiếp tục rà soát và xây dựng quy hoạch, sắp xếp lại địa giới hành chính các quận, huyện, phường, xã gắn liền với chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030; đồng thời sắp xếp lại thôn, tổ dân phố theo tiêu chí của Trung ương. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường, thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục.

“Rà soát, quyết định phân bổ biên chế hàng năm đảm bảo bố trí biên chế hợp lý dựa trên yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ (trong đó, cần quan tâm bố trí biên chế đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mới), đặc điểm, điều kiện, dân số của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện có hiệu quả việc thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị và triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố” - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ./.

Tác giả: Thanh Hà

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến