Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (HoSE: SHB) công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần xấp xỉ cùng kỳ với 4.134 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi có biến động ngược chiều nhau khá lớn. Trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh 42% về cỏn 129 tỷ đồng; Lãi thuần từ hoạt động khác cũng sụt tới 62% về mức 94 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động chứng khoán đầu tư đã thoát lỗ và có lãi gần 10 tỷ đồng; Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng gần 31% lên 64 tỷ đồng. Đặc biệt thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đột biến gấp 337 lần lên 675 tỷ đồng, đây là khoản lãi phát sinh từ việc bán 50% vốn Công ty TNHH Tài chính Ngân hàng SHB (SHBFinance) cho Krungsri, giảm sở hữu từ mức 945 tỷ đồng xuống còn 343 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kỳ này SHB tăng mạnh chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt là 18% và 33% lên 1.115 tỷ và 1.538 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của SHB đi ngang ở mức 2.060 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần tăng khá 18% lên 9.977 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí rủi ro tín dụng 2.912 tỷ đồng (tăng vọt 78%), lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 6,5% so cùng kỳ khi đạt 4.941 tỷ đồng.

 

Tại thời điểm 30/6/2023, quy mô tổng tài sản có của SHB tăng 6,2% so đầu năm, lên mức 585.111 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 407.634 tỷ đồng, tăng 5,7% so đầu kỳ; Các khoản lãi, phí phải thu cũng tăng lên tới 17.966 tỷ đồng...

Còn tiền gửi khách hàng cũng tăng khá 13,2% so đầu kỳ, lên mức 409.618 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng nợ phải trả của SHB giảm nhẹ 3,4% so đầu kỳ, xuống 10.481 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ mức 2,8% của đầu kỳ xuống còn 2,57%.

 

Trong đó, đáng chú ý là nợ có khả năng mất vốn giảm gần 22% xuống còn 5.745 tỷ đồng; Nợ nghi ngờ lại tăng mạnh 60% lên 3.037 tỷ đồng; Nợ dưới tiêu chuẩn chỉ tăng nhẹ 5% lên 1.698 tỷ đồng. 

Tác giả: Minh An