Dòng sự kiện:
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2019
09/06/2020 08:27:37
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 13/9/2019.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ hội Luật gia Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 13/9/2019. Điều lệ này thay thế Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2010.

Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 4/4/1955 là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với 65 năm xây dựng và phát triển, Hội đã thông qua 6 bản Điều lệ và gần đây nhất là Điều lệ Hội năm 2010. Các bản điều lệ của Hội đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, phương hướng hoạt động Hội, giúp Hội ngày càng phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò của hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đại hội Đại biểu khoá XIII của hội Luật gia Việt Nam biểu quyết thông qua Điều lệ Hội năm 2019.

Tuy nhiên, với vị trí là một tổ chức đang đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi cấp thiết cần xây dựng Điều lệ mới để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những bất cập, tồn tại để đưa công tác Hội tiếp tục phát triển.

Ngày 13/9/2019, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội năm 2019.

Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2019 gồm có 10 Chương, 38 Điều có phạm vi áp dụng thống nhất trong cả nước. Chương I. Quy định chung gồm 4 điều; Chương II. Quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của hội Luật gia Việt Nam gồm 2 điều; Chương III. Quy định về Hội viên hội Luật gia Việt Nam gồm 5 điều; Chương IV. Quy định về Tổ chức của hội Luật gia Việt Nam gồm 3 điều.

Chương V. Quy định về Cơ quan lãnh đạo của hội Luật gia Việt Nam gồm 6 điều; Chương VI. Quy định về Cơ quan lãnh đạo của hội Luật gia cấp tỉnh, hội Luật gia cấp huyện, Chi hội Luật gia trực thuộc gồm 8 điều; Chương VII. Quy định về Ban Kiểm tra gồm 2 điều; Chương VIII. Quy định về Tài chính và tài sản gồm 2 điều; Chương IX. Quy định về Khen thưởng, kỷ luật gồm 3 điều; Chương X. Quy định về Điều khoản thi hành gồm 3 điều.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến