HoSE lưu ý giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn. Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. Riêng chứng khoán mới niêm yết, nhà đầu tư không được giao dịch chứng khoán lô lẻ trong ngày giao dịch đầu tiên.

Thời gian thanh toán đối với chứng khoán giao dịch lô lẻ tương tự chứng khoán giao dịch lô chẵn. Giá khớp của chứng khoán giao dịch lô lẻ không được sử dụng để tính chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng được giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Về phí giao dịch, các công ty chứng khoán quyết định mức giá dịch vụ môi giới mua bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm nhưng tối đa 0,45% giá trị giao dịch.

Tác giả: Tr.Nguyễn