Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng trao quyền lãnh đạo
11/01/2016 09:28:03
Đại hội XII của Đảng sắp diễn ra là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết với lời lẽ bịa đặt trắng trợn, bóp méo bản chất nhiều sự kiện ở Việt Nam, đặc biệt là nói xấu, xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan

Lịch sử xây dựng, trưởng thành và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, không bao giờ có cái gọi là “công thức giữ Đảng”, như một số đối tượng từng cố tình xuyên tạc. Đó chỉ là mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội Việt Nam, đồng thời cho thấy dã tâm hết sức nham hiểm, phản động, thâm thù cách mạng, cùng sự tuyệt vọng của những kẻ cố tình chống phá Đảng, Nhà nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam-đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, ra đời theo những quy luật khách quan, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân, mà còn của toàn thể nhân dân và dân tộc Việt Nam. Để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và làm tròn vai trò của đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng cũng như mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ, trí tuệ của Đảng. Đảng đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, Đảng ta không ngừng tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Ảnh minh họa.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được quan tâm xây dựng trong sạch vững mạnh về mọi mặt, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung và ở mỗi thời kỳ lịch sử nói riêng, được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Thực tế hơn 85 năm qua, hàng vạn cán bộ, đảng viên của Đảng đã hy sinh xương máu, đấu tranh, lãnh đạo nhân dân giành độc lập cho dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi đêm trường nô lệ, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nên được nhân dân tin tưởng trao quyền lãnh đạo.

Với tư cách là một Đảng cầm quyền, Đảng ta có trọng trách lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đồng thời Đảng tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các đường lối về chủ trương công tác; bằng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tổ chức và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đảng lựa chọn, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực vào các cơ quan lãnh đạo, quản lý chính quyền theo đúng quy trình, thủ tục, pháp luật của Nhà nước. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, liên hệ mật thiết với nhân dân và luôn chịu sự giám sát của nhân dân. Là lực lượng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước nhân dân về vấn đề độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị để phát triển đất nước; về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, trong đó có lực lượng quân đội và công an.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là công cụ bạo lực vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, Nhà nước tập trung quản lý. Vì vậy, quân đội và công an có bổn phận trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; được dân mến, dân tin yêu. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Mặt khác, muốn đảng cầm quyền vững mạnh thì trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền từ chính nội lực của Đảng. Theo đó, Đảng ta đặc biệt coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nội dung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng chú trọng lựa chọn những người có đức, có tài, trong đó có con em cán bộ, đảng viên để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh, gánh vác trọng trách cùng với toàn Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Toàn bộ hoạt động của Đảng ta đã góp phần quan trọng làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo tốt, sức chiến đấu cao, thực sự là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là căn cứ xác đáng, đanh thép, bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt hòng hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng ta luôn coi trọng tự xây dựng, tự chỉnh đốn, làm cho Đảng ta thực sự là Đảng đạo đức, trí tuệ, văn minh, luôn đồng hành cùng dân tộc, đưa dân tộc ta bước tới đài vinh quang, sánh vai với bạn bè năm châu.

Theo NGUYỄN VĂN CẦN  (QĐND)       

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến