Dòng sự kiện:
Ngân sách nhà nước bội thu hơn 120 nghìn tỷ đồng
10/12/2021 15:38:41
Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 30/11, thu ngân sách nhà nước đạt 1.392,8 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng. Ngân sách nhà nước bội thu hơn 120 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/11/2021 trên hệ thống Tabmis đạt 1.392,8 nghìn tỷ đồng, bằng 103,69% dự toán (ngân sách trung ương đạt 98,53% dự toán; ngân sách địa phương đạt 110% dự toán).

Trong đó, thu nội địa đạt 1.144 nghìn tỷ đồng, bằng 100,93% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, bằng 165,65% dự toán. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 209,6 nghìn tỷ đồng, bằng 117,44% dự toán.

Tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 294,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán.


Ngân sách nhà nước bội thu hơn 120 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, ước tính đến hết tháng 11, ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (34,34 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (21,93 nghìn tỷ đồng). Trong đó, trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng, các địa phương đã chi từ ngân sách địa phương là 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển lũy kế 11 tháng mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%), trong đó vốn trong nước đạt 69,19%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch; có 07 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch, 34 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 55% kế hoạch, trong đó vẫn còn 03 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Bộ Tài chính đánh giá, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 11 tháng có thặng dư; tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương có thặng dư lớn.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến ngày 26/11/2021 đã thực hiện phát hành được 288 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28%/năm.

Tác giả: Thanh Phương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến