Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn ở các cơ quan Nhà nước
11/09/2019 07:33:02
Tới đây, tỉnh Thanh Hóa chỉ thị, nghiêm cấm ký hơp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Giải quyết đứt điểm số hợp đồng không đúng quy định

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chấn chỉnh công tác quản lí công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan xây dựng kế hoạch khắc phục những sai sót trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức và hồ sơ cán bộ, công chức; báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019.

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng không đúng quy định theo hướng:

Đối với trường hợp đã ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức, trong đó ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyên dụng. Sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng.

Đối với cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được UBND tỉnh giao năm 2019, phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng đảm bảo đủ biên chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng hết số biên chế được UBND tỉnh giao năm 2019, hoặc đến ngày 31/12/2019 chưa sử dụng hết số biên chế được giao mà không giải trình được là do lý do khách quan, phải xem xét, cắt giảm vào chỉ tiêu biên chế năm 2020.

Ảnh minh họa

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:

Các đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu biên chế được giao phải thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định và số lượng biên chế được giao; chấm dứt tình trạng hợp đồng lao động trong khi cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao.

Xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng không đúng quy định; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết việc thiếu số lượng người làm việc so với định mức quy định và yêu cầu vị trí việc làm.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 cùa UBND tỉnh về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; số trường, số lớp, số học sinh, năm học 2019 - 2020; UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể số lượng người làm việc của từng cấp học còn thiếu so với định mức quy định của tỉnh, đề xuất UBND tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hoặc lao động hợp đồng đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5-1-2018 của Chính phủ; hỗ trợ định suất lương để trả tiền công cho cán bộ quàn lý, giáo viên dạy thêm giờ hoặc hợp đồng công việc theo quy định dối với giáo viên tiểu học.

Các đơn vị sự nghiệp khác

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực khác: Yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo số lượng biên chế được cấp có thẩm quvền giao, tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao, số lao động hợp đồng đến thời điểm hiện nay (làm rõ về số lượng lao động hợp đồng có quỹ lương được UBND tỉnh đồng ý ở các năm trước đây; số lượng lao động hợp đồng do đơn vị tự ký và tự chi trả); đồng thời, căn cứ khối lượng công việc dịch vụ công, định mức sử dụng lao động dự kiến, tính toán số biên chế cần bổ sung, nguồn kinh phí chi thường xuyên cần bổ sung; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ (các trường đại học, cao đẳng; Viện quy hoạch kiến trúc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các bệnh viện công lập...): Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tuyển dụng viên chức, ưu tiên tuyến dụng số lao động hợp đồng theo quy định. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tuyển dụng vào các vị trí việc làm theo Đề án đã được phê duyệt, phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Xây dựng, phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ sau khi thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ, trên cơ sở đó quyết định số lượng người làm việc của đơn vị và tố chức thực hiện việc tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định.

Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên, chi sự nghiệp theo quy định. Trường hợp sử dụng ngân sách để chi trả hợp đồng lao động trái quy định thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí, không để tình trạng chi trả hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức kịp thời, bảo đảm số lượng công chức làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
http://antt.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-nghiem-cam-ky-hop-dong-lao-dong-de-lam-chuyen-mon-o-cac-co-quan-nha-nuoc-281810.htm
Đang phổ biến