Dòng sự kiện:
14/05/2019 11:26:12
Lượng tiền mặt của quỹ đã tăng 322 tỷ trong kỳ, tỷ trọng cổ phiếu giảm còn 92,09% tổng danh mục cho thấy VFMVN30 đã bán cổ phiếu đáng kể trong tháng 4.
1 2 3 4 5