Dòng sự kiện:
18/03/2020 09:28:22
VietinBank được lựa chọn là ngân hàng tiên phong, cung ứng các giải pháp thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) góp phần hỗ trợ ngăn ngừa Covid-19 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp.
1 2 3 4 5