Dòng sự kiện:
13/08/2019 06:55:33
Sở hữu nguồn tài nguyên du lịch hoàn toàn có khả năng phát triển thành những thương hiệu xứng tầm quốc tế nhưng thời gian qua du lịch các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB) lại chưa có được sự phát triển tương xứng
2 3 4 5 6