Dòng sự kiện:
12/07/2019 14:15:13
Tại cụm thi Hòa Bình có khoảng 6% trong tổng số 26.038 bài thi bị thí sinh tô mờ, tô đúp, tô nhầm mã đề, tô nhầm số báo danh phải xem xét, kiểm sửa lại.
3 4 5 6 7