Dòng sự kiện:
13/09/2019 08:05:56
Nguyên nhân do cả Hoàng Anh Gia Lai và công ty con trong mảng nông nghiệp HAGL Agrico tiếp tục bị lỗ sau thuế trong nửa đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6 là số âm.
2 3 4 5 6