Dòng sự kiện:
10/12/2017 14:52:10
Chuyện nới room là vấn đề lớn, không phải đơn giản. Nới “room” theo đó sẽ xem xét từng trường hợp, chứ không nâng đồng loạt theo một giới hạn mới nào đó.
1 2 3 4 5