Dòng sự kiện:
Quy định 6 tài khoản vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng
17/10/2018 13:53:40
Theo dự thảo, vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng nhà nước được xác định bao gồm số dư của 6 tài khoản...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các tổ chức tín dụng nhà nước khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Theo hướng dẫn của dự thảo thông tư, vốn nhà nước tại các TCTD nhà nước được xác định bao gồm số dư của 6 tài khoản: vốn điều lệ; vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định; vốn khác; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ đầu tư phát triển; quỹ dự phòng tài chính.

6 khoản mục dùng để xác định vốn Nhà nước tại các tổ chức tín dụng

Đối tượng áp dụng thông tư này là doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp II).

Dự thảo thông tư quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện thuộc các đơn vị: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc tổ chức tín dụng nhà nước.Số hiệu các tài khoản quy định này được lấy theo Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng (ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đã được sửa đổi, bổ sung).

Dự thảo thông tư được NHNN công bố trong bối cảnh chính phủ đang đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã được đề ra trước đó.

Khánh Linh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến