Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).

Ngày 7/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCom. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Cụ thể, tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G – KT ngày 21/11/2013 của công ty, Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN, nhưng công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định./.