Dòng sự kiện:
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
15/01/2019 14:15:10
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ngành Nội vụ thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu.

Sáng ngày 15/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội, trong đó tập trung vào công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2018, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó có nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ đã đạt được những kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm và đổi mới. Việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, trong đó một mặt khó khăn, thiếu sót do sự chồng chéo của những văn bản quy định, mặt khác do chính sự chủ quan, năng lực của đội ngũ công chức của các cơ quan tham mưu giúp việc.

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, phát triển”, ngành Nội vụ xác định phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ” và đề ra 15 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ năm 2019, cùng với đó là 06 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả của Bộ, ngành Nội vụ đạt được trong năm 2018. Ông đề nghị ngành sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trên.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết số 101 của Chính phủ. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

Tập trung rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các linh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, tránh hình thức, khen thưởng không đúng người, đúng việc.

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách; chú trọng tính kịp thời trong việc nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn.

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Hương Nguyễn (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-bo-noi-vu-de-cao-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-264686.htm
Đang phổ biến